Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Jótállás

A jótállási jegy felhasználása
 

 

A jótállás a megrendelt termék (készülék) jótállási időszakban történő esetleges meghibásodásaira és javítására vonatkozik. A vásárló a jótállási igényét csak a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával együtt érvényesítheti.
A javítószervíz jótállási, javítási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy alapján végez. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Elveszett jótállási jegy pótlására nincs lehetőség.
A jótállási jegy kitöltését a vásárláskor és/vagy az üzembe helyezéskor kell elvégezni. A kitöltetlen vagy hiányosan kitöltött jótállási jegy érvénytelen.
Minden, a jótállással kapcsolatos javítást kizárólag a javítószervíz vagy a kereskedő szerződött partnerszervizei végezhetnek el. Ha a termék javítását, átalakítását - a jótállási időn belül - nem a javítószervíz vagy partnerszervíz végezte, a jótállási felelősség megszűnik. Az egyéb szervizek vagy magánszemélyek esetleges nem szakszerű javításából eredő károkért a kereskedő felelősséget nem vállal, a javítás költségeit nem téríti meg.


A jótállási igény érvényesítése


A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek kell bejelentenie. A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni.
Jelen jótállás a vásárlás / üzembe helyezés napjától számított
1 év ha a termék bruttó ára 10.000 és 100.000.- Ft közé esik,
2 év ha a termék bruttó ára 100.000 és 250.000.- Ft közé esik,
3 év ha a termék bruttó vételára meghaladja a 250.000.- Ft-ot
a berendezésre, Magyarország területére terjed ki.
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A termék jelentős alkatrésze cseréje esetén a garancia a jelentős alkatrész vonatkozásában újrakezdődik.


A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai


A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 306. §-aiban, valamint az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 6. § (2) bekezdésében, valamint a 151/2003. (IX.22.) valamint a 270/2020. (VI.12.) Kormányrendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg:
A vásárló elsősorban a termék/készülék kijavítását, annak eredménytelensége esetén kicserélését kérheti, feltéve, hogy ezen igényeinek teljesítése nem lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget nem eredményez (más igény teljesítésével összehasonlítva). A kijavítást 30 napon belül kell elvégezni.
Ha a kereskedő a dolog kijavítását nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a kereskedő költségére.
A vásárló a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
Javítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be.
Ha a vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kijavítást, illetve a kicserélést a kereskedő nem vállalja, vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, a vásárló megfelelő árleszállítást igényelhet vagy a termék/készülék visszaszolgáltatása fejében kérheti a vásárláskori vételár teljes visszatérítését is (elállás). Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Fogysztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett testület eljárását is kezdeményezheti.


  Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén


Fogyasztói szerződés esetén, a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontjának megállapításához különleges szakértelem szükséges, a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől térítésköteles szakvéleményt kérhet. Ha a vásárló a fentiek szerint kíván eljárni, a kereskedő köteles a vásárló részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható. Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni. Ez az eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék. További vita esetén a felek az illetékes helyi bírósághoz fordulhatnak. A jótállás nem érinti a vásárló jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait.


Jótállási felelősségünk tisztázása


A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes, a használati utasítástól eltérő, szakszerűtlen használat, kezelés, átalakítás, helytelen tárolás, baleset, elemi kár, túlterhelés, külső behatás vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. Amennyiben a terméket megbontották, vagy a készüléken javítási kísérlet történt, a készülék vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik. Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra.
A karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, levegő- és egyéb szűrőtisztítás, olajozás stb.) a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás teermék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli, díjköteles javításra a javítószervíz ilyenkor is kötelezhető.
A termék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek körébe, ezt a vásárló kérésére a javítószervíz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja.
Jótállásunk nem terjed ki a következménykárokra.


A kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai


A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás (üzembe helyezés) keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.
A kereskedő a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát a fogyasztónak át kell adni.
A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást harminc napon belül elvégezze.
A kereskedő köteles az árut javításra elismervény ellenében átvenni.